Ly sứ Bát Tràng Bát Tràng espresso – Gốm sứ Bát Tràng

48.000VNĐ