Tranh sứ Tứ Linh Long Lân Quy Phụng – Bát Tràng

6.200.000VNĐ